het meerik »het meerik »Visie en missie

Visie en missie

De visie en de missie van de school is al jarenlang consistent waarbij kernwoorden als leerling-specifieke mogelijkheden, participatie in de maatschappij door o.a. volwaardig burgerschap en ononderbroken ontwikkeling richtinggevend zijn. Met de komst van de WEC zijn deze uitgangspunten binnen onze school getoetst, opnieuw geformuleerd en vastgesteld. 

Nog meer dan voorheen zijn wij ons als school bewust van de unieke positie waarin wij ons bevinden als onderwijsinstituut voor zeer moeilijk lerenden. Wij beschouwen ons dan ook nog meer dan voorheen als kenniscentrum voor onze leerlingen en hun ouders, het regulier onderwijs en zorginstellingen v.w.b. de ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen in relatie tot het onderwijs.

Onderwijs en zorg op maat kan gevonden worden binnen de muren van het meerik en waar nodig en gewenst ook daarbuiten door ambulante begeleiding en samenwerking met andere onderwijs- en zorginstellingen.

het meerik wil in haar visie die unieke positie verder uitbouwen en versterken voor de leerlingen en hun ouders, die zoeken naar zorg en onderwijs op maat en dus ons als partner naast zich vinden.

De visie: De school bereidt de leerlingen voor op een voor hen zo optimaal mogelijke participatie in de maatschappij door de competenties van de leerling te vergroten. Het doel is te komen tot volwaardig burgerschap van leerlingen m.b.t. arbeid, zinvolle dagbesteding, wonen en vrije tijd De school draagt bij aan een ononderbroken ontwikkeling van de leerlingen. Dit vraagt om onderwijs en zorg op maat wat zich kenmerkt in een systematische en planmatige aanpak op leerling-niveau. Van de teamleden vraagt dit om afstemming van hun aanpak met betrekking tot de specifieke kenmerken en situatie van de leerling.

Het onderwijs gaat uit van de structurering van de leef- en ervaringswereld van de leerlingen met een verstandelijke beperking waarbij het optimaal tot ontwikkeling brengen van de mogelijkheden van iedere leerling voorop staat. Dit zal in een schoolklimaat gerealiseerd worden waar sociale veiligheid en respect gewaarborgd is.

Er zal gezocht moeten worden naar een evenwicht tussen structuur bieden aan en uitnodigen van de leerling om zelf initiatieven te ontplooien. Leerlingen worden uitgedaagd om actief en zo zelfstandig mogelijk te leren en keuzes te maken.

Het meerik is een gespecialiseerde school waarbij expertise van de teamleden er voor moet zorgen dat de individuele mogelijkheden van leerlingen optimaal ontwikkeld worden. Dit zal mede gestalte moeten krijgen door leerlingen ervaringen op te laten doen in praktische en concrete situaties. Het motto van de school is dan ook “Leren door te doen”.

De missie: het meerik wil haar visie zo goed mogelijk realiseren door:

 • Een veilige school te zijn voor zowel leerlingen, ouders en teamleden.
 • In samenspraak met ouders en leerlingen jaarlijks concrete doelstellingen op leerling-niveau vast te stellen.
 • Optimale leer- en ervaringssituaties voor iedere individuele leerling te organiseren zowel binnen de eigen school als daarbuiten.
 • Het onderwijs zo praktisch en concreet mogelijk aanbieden.
 • Het creëren van lesplaatsen voor kinderen met een zeer ernstige ontwikkelingsachterstand die in de huidige situatie geen passend onderwijs-zorg aanbod  krijgen.
 • Haar leerlingen met  ASS een aan hen aangepaste leeromgeving te bieden in de vorm van speciale klas en een ASS-aanpak in de eigen groep.
 • Jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand optimale ontplooiingskansen bieden waarbij binnen twee jaar een vervolgadvies wordt gegeven aan de ouders.
 • Kwalitatief hoogstand speciaal onderwijs te bieden en deze kwaliteit door een cyclisch proces van kwaliteitszorg te waarborgen.
 • De fysieke leeromgeving voor de leerlingen uitdagender te maken  door meer en andere leerervaringsplekken in de school te creëren op het terrein van wonen, werken en vrije tijd
 • Er zorg voor te dragen dat alle leerlingen met een kwalificatie op de domeinen wonen, werken en vrije tijd, de school uitstromen met een portfolio en daar waar mogelijk met een landelijk erkend certificaat.
 • Haar kennis in te zetten voor de leerlingen d.m.v. multidisciplinaire ondersteuning.
 • De ontwikkeling van leerlingen, door middel van een integrale vorm van leerlingenzorg, te volgen en te stimuleren.
 • Er naar te streven om daar waar mogelijk de leerling uit te laten stromen naar een (beschermde) werkplek.
 • Een vernieuwd functie- en takenoverzicht vast te stellen, gebaseerd op de uitgangspunten van Passend Onderwijs.
 • Deel uit te maken van een regionale clusteroverstijgende organisatie voor speciaal onderwijs.