Mijn kind naar een school van Attendiz

 

Op 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Dat betekent grote veranderingen, ook bij de plaatsing van nieuwe leerlingen op onze school of een andere school. Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden, onze school ook. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs of speciaal basisonderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

 

Aanmelden van de leerling

De aanmelding van een leerling bij ons op school kan op verschillende manieren tot stand komen:

1.       Via de school waar de leerling nu is ingeschreven;

2.       Via het samenwerkingsverband waar de leerling woonachtig is;

3.       En wanneer de leerling nog niet is ingeschreven op een school, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze school. Wij zullen u dan begeleiden bij de aanmelding van de leerling, zo mogelijk op onze school.

 

Plaatsing van de leerling- Toelaatbaarheidsverklaring vereist

Voor plaatsing op onze school of een andere school voor speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Het samenwerkingsverband bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening. Zo ja, dan geeft het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt zo’n TLV af. Onze school maakt deel uit van SWV 23-02 PO (www.swv2302.nl) / SWV 23-02 VO (www.vo2302.nl) / SWV 23-01 PO (www.swv-twentenoord.nl) / SWV 23-01 VO (www.swv2301.nl). Het samenwerkingsverband dient tevens een TLV af te geven bij de overgang naar een andere school voor S(B)O of naar het VSO.

 

Ook als uw kind (nog) niet naar school gaat, is een TLV van het samenwerkingsverband nodig. Op basis van de aangeleverde stukken en een inventarisatie van de onderwijs- en ondersteunings-behoefte van de leerling geeft een speciale commissie van het samenwerkingsverband een TLV af voor een school voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt doorgaans binnen 10 weken.  In de TLV staat ook welke bekostigingscategorie van toepassing is en wat de duur is van het onderwijsarrangement. De interne begeleider, zorgcoördinator of directeur van onze school kan u hier meer over vertellen.

 

Wanneer is geen toelaatbaarheidsverklaring nodig?

Wanneer uw kind in een residentiële instelling verblijft (of in dagbehandeling is), bijvoorbeeld bij Ambiq, Karakter, Jarabee of Revalidatiecentrum Het Roessingh, kan uw kind via een residentiële plaatsing terecht bij ons op school. Een toelaatbaarheidsverklaring is dan niet nodig. Neemt u in dit geval contact op met onze school.

 

Meer informatie?

Voor meer informatie over Passend Onderwijs in het algemeen kunt u terecht op de website www.passendonderwijs.nl. Wilt u graag meer weten over ons onderwijs of over de eventuele plaatsing van uw kind, neem dan contact met ons op per telefoon (nummer) of per mail (e-mailadres). Wij staan u graag te woord!

Het onderwijs

Op het meerik gaan we uit van de algemeen geldende waarden en normen van de Nederlandse samenleving. We willen ons onderwijs zo gedifferentieerd mogelijk aanbieden, aansluitend bij het individuele ontwikkelingsniveau van de leerling (adaptief onderwijs). We richten ons op de mogelijke participatie van onze leerlingen in de maatschappij waarbij de nadruk ligt op werken, wonen en vrije tijd (sociale, cognitieve en maatschappelijke redzaamheid). klik hier voor meer

Visie en missie

De visie en de missie van de school is al jarenlang consistent waarbij kernwoorden als leerling-specifieke mogelijkheden, participatie in de maatschappij door o.a. volwaardig burgerschap en ononderbroken ontwikkeling richtinggevend zijn. Met de komst van de WEC zijn deze uitgangspunten binnen onze school getoetst, opnieuw geformuleerd en vastgesteld.

klik hier voor meer. 

Schoolbeschrijving

Het meerik  is een bijzonder neutrale school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke achtergrond bezoeken de school.
Bestuur:
Het meerik behoort tot het primair onderwijs en valt onder Attendiz (www.attendiz.nl).
Directie: De directie van Het meerik bestaat uit een managementteam.
De Hr. C. Daanen is de divisie manager vso vanuit de Attendiz.
Mevr. G. Brinks is de directeur van het meerik.
klik hier voor meer.

 

 

 

het meerik »het meerik